รายการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับเป็นรายบุคคล

ตระกูลเครื่องราชฯชั้นเครื่องราชฯชื่อย่อเครื่องราชฯวันที่ได้รับปีที่ได้รับสังกัดหน่วยงาน
นายอภิวัฒน์ ปานทอง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวพรพิมล ศิวินา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ วงษ์มา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางศิริปภาวี วิชาชาติ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนิรุตย์ วิชาชาติ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายจารุวิทย์ ลังภูลี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวกมลทิพย์ จันทะสิน
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20162560สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
นางสาวภัทรปภา เหมะธุลิน
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางนุจิรา กองทรัพย์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสายฝน ปุนหาวงค์
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติภูมิ คำศรี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวลลินี ทับทิมทอง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20162560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางวาสนา บุตรสีผา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายโภไคย มาลัยกรอง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวชุติมา ภูลวรรณ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นายวัชระ น้อยนาง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
นางญาตาวี ไชยมาตย์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุล
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภัทราพล กองทรัพย์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางพฤตยา แสงสุวรรณ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวรจนา ผาลลาพัง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวนฤมล พ่อพิลา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายคมศิลป์ สารทอง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20162560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุล
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20162560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางจีรวรรณ ดวงสุภา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวก้องนภา พิชัย
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายณัฐพล น้อยนาง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายศราวุธ ปัญญาสาร
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางฐิตินันท์ เหมะธุลิน
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวมนันยา ภาคี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวงามวิไล คนไว
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560บัณฑิตวิทยาลัย
นายวงเวียน วงค์กะโซ่
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวทัศนีย์ คำปาน
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นายนพรักษ์ แกสมาน
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นายเพิ่มศักดิ์ ยีมิน
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20032546คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนิติธาร ชูทรัพย์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20012544คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19962539คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20042547คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปรีชา ธรรมวินทร
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19922535คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20032546คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19932536คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20002543คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/19972540คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอนุวัต สุเพียร
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20012544คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19962539คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20042547คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายรณยุทธ นนท์พละ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19962539สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20032546สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19972540สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางอิรยา มณีเขียว
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะวิทยาการจัดการ
นายชนินทร์ วะสีนนท์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/2002 คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/19992545คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสมจิตต์ รัตนอุดมโชค
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19992542คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20022545คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19942537คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/19992542คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพรเทพ เสถียรนพเก้า
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549คณะครุศาสตร์
นายสุระพงษ์ อุสายพันธ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19922535คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20062549คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19932536คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20012544คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภิชาต เลณะสวัสดิ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19892532คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20012544คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19962539คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20072550คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20092552คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางมาลี ศรีพรหม
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20002543คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19962539คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะวิทยาการจัดการ
นายชัยยศ ณัฐอังกูร
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะวิทยาการจัดการ
นางฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20062549คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสุจิตรา แบบประเสริฐ
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19992542คณะครุศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20082551คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20012544คณะครุศาสตร์
นางสาวอุษา ปราบหงษ์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20032546คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19972540คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20012544คณะครุศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20082551คณะครุศาสตร์
นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสน
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
นายภวัต มิสดีย์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19922535คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20042548คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19992542คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายภคพล คติวัฒน์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะวิทยาการจัดการ
นายสิทธินัน บุญเลิศ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางเกษร ขาวสีจาน
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.2/22/20002542คณะวิทยาการจัดการ
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19982541คณะวิทยาการจัดการ
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.6/6/20102552คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.2/22/20002538คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.7/23/20052547คณะวิทยาการจัดการ
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.6/27/20122554คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวปิยะวดี ยอดนา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20002543คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะวิทยาการจัดการ
นางกัญญาภัค จอดนอก
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายจรูญ ขาวสีจาน
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.2/22/20022544คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.8/28/20112553คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.2/22/20022539คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/27/20062548คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.6/27/20122554คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวสุขสถิต มีสถิตย์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20022545คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางครองใจ โสมรักษ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายฐากร เจริญรัมย์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20042547คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19952538คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวยุพิน สมคำพี่
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวสายฝนทอง แจ่มใส
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวละมัย ร่มเย็น
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20032546คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทศวรรษ สีตะวัน
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.6/27/20122554คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.7/23/20052547คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.8/28/20112553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศรีจันทร์ ทานะขันธ์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20022545คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20042548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรรณนภา หาญมนตรี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางเพลินพิศ ธรรมรัตน์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19982541คณะครุศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20052548คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19942537คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20012544คณะครุศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20092552คณะครุศาสตร์
นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19992542คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไชยา ภาวะบุตร
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20002543คณะครุศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20082551คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19962539คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20032546คณะครุศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20092552คณะครุศาสตร์
นางสาวชนัญกาญจน์ แสงประสาน
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจีระนันต์ เจริญรัตน์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20002543คณะวิทยาการจัดการ
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20032546คณะวิทยาการจัดการ
นายนิยม ชลิตะนาวิน
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19902533คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19992542คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20012544คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายคารม ไปยะพรหม
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.2/22/20002541คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.2/22/20002542คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.6/25/20072549คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.2/22/20022544คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20012544คณะวิทยาการจัดการ
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะวิทยาการจัดการ
นางกาญจนา จันทะดวง
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.2/22/20002542คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.6/27/20062548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.2/22/20002540คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.2/22/20022544คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.6/25/20082550คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/6/20102552คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายหาญชัย อัมภาผล
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19902533คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20062549คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19922535คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20022545คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยประถมาภรณ์มงกฏไทยป.ม.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20072550คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายชุมพล ทรงวิชา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19922535คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19982541คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19992542คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20062549คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20012544คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19982541คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะครุศาสตร์
นายปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20022545คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายวีระศักดิ์ เจริญรัตน์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20042547คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอุทุมพร หลอดโค
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางพจมาน ชำนาญกิจ
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20042547คณะครุศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19992542คณะครุศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20002543คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20042548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวพรกมล สาฆ้อง
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสำราญ กำจัดภัย
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.2/22/20002542คณะครุศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.6/25/20072549คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.2/22/20022544คณะครุศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.6/6/20102552คณะครุศาสตร์
นางวาสนา จักรศรี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20002543สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
นายอนุสรณ์ จิตรคาม
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.10/16/20172560สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสงวน พรหมพิภักดิ์
ช้างเผือกเบญจมาภรณ์ช้างเผือกบ.ช.12/5/20082551สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20032546สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสาวสมบูรณ์ ชาวชายโขง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19962539คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20022545คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเสริมวิช บุตรโยธี
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสมบัติ เทียบแสง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20012544คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายยุทธนา อุทปา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20012544คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางปูริดา วิปัชชา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19992542คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20112544คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20062549คณะวิทยาการจัดการ
นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20032546คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายสายันต์ บุญใบ
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20032546คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19982541คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20012544คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุนทรีย์ สุรศร
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายทองพูล แสงคำ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19992542คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.8/28/20112553คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.2/22/20022544คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/27/20062548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวอรุณฉาย อุนาศรี
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุวภา ยศตะโคตร
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภาวิณี แสนชนม์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20022545คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20022545คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
น.สพ.ธราดล จิตจักร
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20032546คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาววิไลรักษ์ ไชยจักร์
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายเอกณริน แคล่วคล่อง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20012544คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายดำเกิง จันทร์ส่อง
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางจิรัชยา บุญตาท้าว
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวันเพ็ญ ศรีมะโรง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20162560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมรัก ผ่านสุวรรณ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20062549สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.10/16/20172560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางนันทกา ลุนราช
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจตุรงค์ ศรีทอง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.2/22/20012543คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.6/27/20122554คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.3/10/20042546คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.8/15/20092551คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวพิชญาดา ธานี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20012544สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.12/5/20032546สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายณปพน บาทชารี
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธวัชชัย ไพใหล
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19912534คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19972540คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20062548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19942537คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20002543คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20082551คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายสัญญา แถมสมดี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววิชญานกานต์ ขอนยาง
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.6/27/20122554คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20092552คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/2/20152557คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวนำพร อินสิน
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสุภาวดี สามาทอง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวนริศรา ดงภูยาว
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายสมศักดิ์ การสมบัติ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20062549สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางกิรอัชฌา แถมสมดี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายมิตรชัย นามโคตร
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20062549คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจินตนา จันทนนท์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นางนิรมล เนี่องสิทธะ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20022545คณะวิทยาการจัดการ
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549คณะวิทยาการจัดการ
นางสุมัทนา รัตนกุล
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายสมเสน่ห์ อุปพงษ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19892532คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20062549คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.12/5/19852528คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19922535คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/19992542คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20072550คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางนุชนารถ พิมกร
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางสุพัตรา หล้าชาญ
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.12/5/20032546คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายสนิท ศิริสานต์
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20082551คณะครุศาสตร์
นางวาทินี ศรีมหา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวนวพร วรรณทอง
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นายสมบัติ บุญกอง
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20022545คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20002543คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20032546คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภวภาวัน ล้อมหามงคล
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายศุภมิตร บุญทา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นายวราธร พรหมนิล
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวณีรนุช วรไธสง
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายถวิล นามกิ่ง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20082551สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์
ช้างเผือกเบญจมาภรณ์ช้างเผือกบ.ช.12/5/20032546สถาบันวิจัยและพัฒนา
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546สถาบันวิจัยและพัฒนา
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560สถาบันวิจัยและพัฒนา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/19992542สถาบันวิจัยและพัฒนา
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548สถาบันวิจัยและพัฒนา
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสะใบทิพย์ เลิศศรี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศศธร มาศสถิตย์
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.พญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20162560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอำนาจ สุนาพรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20092552คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววิจิตรา สุจริต
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุจิรา จงคล้ายกลาง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางธิติมา รจนา
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20092552คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560บัณฑิตวิทยาลัย
นางนวพร อัคศรี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายเชิดตระกูล หอมจำปา
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญส่ง วงค์คำ
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549คณะครุศาสตร์
นายคำล่า ใขคำ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายไวรพจน์ ศิริโสม
ช้างเผือกเบญจมาภรณ์ช้างเผือกบ.ช.12/5/20032546คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/19962539คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.12/5/20082551คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเกษม บุตรดี
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.6/6/20102552สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.7/23/20052547สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/27/20122554สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
นายปรีชา ศรีวิไล
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20062549สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางผกาพรรณ วะนานาม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
นางสาวมุงเมือง คำนาทิพย์
ช้างเผือกเบญจมาภรณ์ช้างเผือกบ.ช.12/5/20092552สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20042548สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นางทาริกา ทิพอุเทน
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20092552คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางเจริญพร บาทชารี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20162560สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอมรรัตน์ นามเสนา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายประภัสศิลป์ นามเสนา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรชต บุณยะยุต
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวจันทร์ฉาย อินธิแสน
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.12/5/20062549สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
นางสาววิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20012544คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20042547คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20092552คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะวิทยาการจัดการ
นางศศิกานต์ สังข์ทอง
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นายโกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.3/10/20042546คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.8/15/20092551คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายพสุธา โกมลมาลย์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชัยนันท์ สมพงษ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20162560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทิศากร ศิริพันธุ์เมือง
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20002543คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20012544คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20082551คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19972540คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20032546คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวธนวดี ละม่อม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวอังคณา ศิริกุล
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20042547สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.12/5/19992542สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20062549สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวประภัสสร พองผาลา
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
นายจิตติ กิตติเลิศไพศาล
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20032546คณะวิทยาการจัดการ
ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุล
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20162560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวสมจิตร บุญเทียม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรรณิการ์ กมลรัตน์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.3/10/20042546คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.6/27/20062548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/6/20102552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุข
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546คณะครุศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20052548คณะครุศาสตร์
นายวัชระ อักขระ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นางสาววิลาวรรณ์ คำหาญ
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.6/27/20102554คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.6/25/20072549คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจำนง วงษ์ชาชม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19892532คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/19992542คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20052548คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.12/5/19862529คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19942537คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20012544คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยประถมาภรณ์มงกฏไทยป.ม.12/5/20082551คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.12/5/20072550คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายศักดาเดช กุลากุล
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นายวาสนา เกษมสินธ์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.6/27/20122554คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.6/6/20102552คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวประภาพร คำโสมศรี
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
นายพุฑฒจักร สิทธิ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอภิชาติ วงศ์อนันต์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19992542คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042548คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสุวิดา สุจริต
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่ม
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายธีราธาร ศรีมหา
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20012544คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19962539คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20042547คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมารศรี กลางประพันธ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19922535คณะครุศาสตร์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20032546คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19982541คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/19992542คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20072550คณะครุศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญ
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางจุรี พชรนันท์ กัว
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20032546คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20072550คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางนพรัตน์ สิทธิวงศ์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20092552คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมิ่งสกุล โฮมวงศ์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20032546คณะวิทยาการจัดการ
นายชาคริต ชาญชิตปรีชา
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.3/13/20032545คณะวิทยาการจัดการ
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.8/28/20112553คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยจัตุรถาภรณ์มงกฏไทยจ.ม.1/1/20142538คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.1/29/19992541คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.2/22/20002542คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/27/20002548คณะวิทยาการจัดการ
จักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลาร.จ.พ.8/28/20112554คณะวิทยาการจัดการ
นายรัฐพล ฤทธิธรรม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/20022545คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.10/16/20172560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042547คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางอรทัย พันธ์สวรรค์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19992542คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะวิทยาการจัดการ
นางนันทิยา ผิวงาม
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19992542คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544คณะวิทยาการจัดการ
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะวิทยาการจัดการ
นายวาโร เพ็งสวัสดิ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.12/5/19972540คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20012544คณะครุศาสตร์
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.12/5/20052548คณะครุศาสตร์
นางสุดกมล ลาโสภา
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นางนงเยาว์ จารณะ
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.12/5/20092552สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.12/5/20042548สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา วงษ์สวัสดิ์
ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกต.ช.2/22/20002542คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้างเผือกทวีติยาภรณ์ช้างเผือกท.ช.8/28/20112553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยตริตาภรณ์มงกฏไทยต.ม.6/27/20062537คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มงกฏไทยทวีติยาภรณ์มงกฏไทยท.ม.6/27/20062548คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุกัญญา ลามคำ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
นางสาวศิริพร คำอร่าม
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายวิทวัส ปานศุภวัชร
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาการจัดการ
นายทรงทรัพย์ อรุณกมล
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวแพรตะวัน จารุตัน
ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจ.ช.10/16/20172560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณ
มงกฏไทยเบญจมาภรณ์มงกฏไทยบ.ม.10/16/20172560คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม