สรุปข้อมูลบุคลากรที่ได้รับตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. ท.ช. ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ร.จ.พ.
1 นางศิริปภาวี วิชาชาติ - 2560
2 นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์ - 2560
3 นายจารุวิทย์ ลังภูลี - 2560
4 นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอ - 2560
5 นางสาวกมลทิพย์ จันทะสิน - 2560
6 นางสาวภัทรปภา เหมะธุลิน - 2560
7 นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำ - 2560
8 นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง - 2560
9 นายโภไคย มาลัยกรอง - 2560
10 นางพฤตยา แสงสุวรรณ - 2560
11 นางสาวนฤมล พ่อพิลา - 2560
12 นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุล - 2560
13 นางสาวก้องนภา พิชัย - 2560
14 นายณัฐพล น้อยนาง - 2560
15 นางสาวมนันยา ภาคี - 2560
16 นายสงวน พรหมพิภักดิ์ ช 3 2546 2551
17 นางสาววิไลรักษ์ ไชยจักร์ - 2560
18 นางสาวพิชญาดา ธานี ผู้อำนวยการกอง 2544 2546 2549
19 นางสาวนริศรา ดงภูยาว - 2560
20 นายสมศักดิ์ การสมบัติ ช 2 2549 2560
21 นางนุชนารถ พิมกร - 2560
22 นางนวพร อัคศรี - 2560
23 นางสาวมุงเมือง คำนาทิพย์ ส 4 2548 2552
24 นางสาวอมรรัตน์ นามเสนา - 2560
25 นางสาวประภัสสร พองผาลา - 2560
26 นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา - 2560
27 นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสน - 2560
28 นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกอง 2547 2552 2554
29 นายปรีชา ศรีวิไล ส 4 2549 2560
30 นางสาวจันทร์ฉาย อินธิแสน ส 4 2549 2560
31 นางสาวประภาพร คำโสมศรี - 2560
32 นายนิรุตย์ วิชาชาติ - 2560
33 นายวัชระ น้อยนาง - 2560
34 นางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกอง 2543
35 นายถวิล นามกิ่ง ช 3 2551
36 นางสาวสุกัญญา ลามคำ - 2560
37 นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน - 2560
38 นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล - 2560
39 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร - 2560
40 นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 2542 2546 2546 2550 2560
41 นางสาวชุติมา ภูลวรรณ - 2560
42 นายศราวุธ ปัญญาสาร - 2560
43 นางสุภาวดี สามาทอง - 2560
44 นางนงเยาว์ จารณะ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 2548 2552
45 นางวาสนา บุตรสีผา - 2560
46 นายวงเวียน วงค์กะโซ่ 2560
47 นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน ผู้อำนวยการกอง 2539 2544 2546
48 นางวันเพ็ญ ศรีมะโรง - 2560
49 นางสมรัก ผ่านสุวรรณ ส 3 2549 2560
50 นางสุมัทนา รัตนกุล - 2560
51 นายจยุตย์ พูลเพิ่ม - 2560
52 นายกิตติภูมิ คำศรี - 2560
53 นายอนุสรณ์ จิตรคาม กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 2560
54 นางศศธร มาศสถิตย์ - 2560
55 นางเจริญพร บาทชารี - 2560
56 นางสาวอังคณา ศิริกุล ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 2542 2547 2549
57 นางสุวิดา สุจริต - 2560
58 นายอภิวัฒน์ ปานทอง - 2560
59 นางสาวพรพิมล ศิวินา - 2560
60 นางสาวรจนา ผาลลาพัง - 2560
61 นางจีรวรรณ ดวงสุภา - 2560
62 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ - 2560
63 นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์ - 2560
64 นางสาวทัศนีย์ คำปาน - 2560
65 นายนพรักษ์ แกสมาน - 2560
66 นายพรเทพ เสถียรนพเก้า อาจารย์ วิชาการ 2549 2560
67 นางสุจิตรา แบบประเสริฐ อาจารย์ วิชาการ 2542 2544 2551
68 นางสาวอุษา ปราบหงษ์ อาจารย์ วิชาการ 2540 2544 2546 2551
69 นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ - 2560
70 นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย - 2560
71 นางเพลินพิศ ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2537 2541 2544 2548 2552
72 นายไชยา ภาวะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2543 2546 2551 2552
73 นายศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2541 2548
74 นางพจมาน ชำนาญกิจ อาจารย์ วิชาการ 2542 2547 2552
75 นายสำราญ กำจัดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2549 2552
76 นายสนิท ศิริสานต์ ช 3 2551
77 นางสาวนวพร วรรณทอง - 2560
78 นายบุญส่ง วงค์คำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2549 2560
79 นางผกาพรรณ วะนานาม - 2560
80 นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ อาจารย์ วิชาการ 2546 2548 2560
81 นางสาวมารศรี กลางประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2542 2546 2550
82 นายวาโร เพ็งสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2540 2544 2548
83 นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม - 2560
84 นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลี - 2560
85 นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์ - 2560
86 นางสายฝน ปุนหาวงค์ - 2560
87 นางญาตาวี ไชยมาตย์ - 2560
88 นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุล - 2560
89 นายคมศิลป์ สารทอง - 2560
90 นายปรีชา ธรรมวินทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2536 2540 2546
91 นายภิชาต เลณะสวัสดิ์ อาจารย์ วิชาการ 2532 2539 2544 2550 2552
92 นางสาวละมัย ร่มเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548
93 นายคารม ไปยะพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2549
94 นางกาญจนา จันทะดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2540 2542 2544 2548
95 นางสาวอุทุมพร หลอดโค - 2560
96 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2543 2548 2552
97 นายเสริมวิช บุตรโยธี - 2560
98 นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง อาจารย์ วิชาการ 2546
99 นายสายันต์ บุญใบ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2541 2546 2548
100 นายทองพูล แสงคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2548 2553
101 นางภาวิณี แสนชนม์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2545 2548
102 นายเอกณริน แคล่วคล่อง - 2560
103 นายธวัชชัย ไพใหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2534 2537 2540 2543 2548 2551
104 นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์ - 2560
105 นางสาววิชญานกานต์ ขอนยาง อาจารย์ วิชาการ 2552 2554 2557
106 นายสมเสน่ห์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการกอง 2528 2532 2535 2542 2549 2550
107 นางสาวภวภาวัน ล้อมหามงคล อาจารย์ วิชาการ 2546 2548
108 นายอำนาจ สุนาพรม อาจารย์ วิชาการ 2552 2560
109 นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์ - 2560
110 นายคำล่า ใขคำ - 2560
111 นางสาววิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2547 2552 2552
112 นายพสุธา โกมลมาลย์ - 2560
113 นางสาวทิศากร ศิริพันธุ์เมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2540 2544 2546 2551
114 นายจำนง วงษ์ชาชม รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2529 2532 2537 2542 2544 2548 2551 2550
115 นายพุฑฒจักร สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
116 นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่ม - 2560
117 นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์ - 2560
118 นางจุรี พชรนันท์ กัว อาจารย์ วิชาการ 2546 2550
119 นายรัฐพล ฤทธิธรรม อาจารย์ วิชาการ 2545 2547 2560
120 นายณัฐพงษ์ วงษ์มา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
121 นางฐิตินันท์ เหมะธุลิน - 2560
122 นางฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2549
123 นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส อาจารย์ วิชาการ 2552
124 นางครองใจ โสมรักษ์ - 2560
125 นางสาวยุพิน สมคำพี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2549
126 นางพรรณนภา หาญมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2550 2552
127 นายหาญชัย อัมภาผล รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2533 2535 2545 2549 2552 2550
128 นายชุมพล ทรงวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2542 2544 2549
129 นางสาวสุนทรีย์ สุรศร รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2552
130 น.สพ.ธราดล จิตจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
131 นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
132 นายสัญญา แถมสมดี - 2560
133 นางกิรอัชฌา แถมสมดี - 2560
134 นางสุพัตรา หล้าชาญ ชำนาญการ 2546 2549
135 ส.พญ.กนกวรรณ บุตรโยธี - 2560
136 นางทาริกา ทิพอุเทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2550 2552
137 นายโกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล อาจารย์ วิชาการ 2546 2551 2560
138 นายทรงทรัพย์ อรุณกมล - 2560
139 นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ - 2560
140 นางอิรยา มณีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2547 2552
141 นายชนินทร์ วะสีนนท์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2545
142 นางนวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
143 นายชัยยศ ณัฐอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
144 นายภคพล คติวัฒน์ อาจารย์ วิชาการ 2547 2560
145 นางเกษร ขาวสีจาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2538 2541 2547 2552 2554
146 นางสาวปิยะวดี ยอดนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2543 2547
147 นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
148 นางจีระนันต์ เจริญรัตน์ อาจารย์ วิชาการ 2543 2546 2560
149 นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ อาจารย์ วิชาการ 2544 2548 2560
150 นางปูริดา วิปัชชา อาจารย์ วิชาการ 2542 2544 2549
151 นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร - 2560
152 นางจินตนา จันทนนท์ - 2560
153 นางนิรมล เนี่องสิทธะ วิชาการ 2545 2549 2560
154 นางวาทินี ศรีมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548
155 นายศุภมิตร บุญทา - 2560
156 นายวราธร พรหมนิล - 2560
157 นางรุจิรา จงคล้ายกลาง - 2560
158 นางธิติมา รจนา อาจารย์ วิชาการ 2552
159 นายประภัสศิลป์ นามเสนา - 2560
160 นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ อาจารย์ วิชาการ 2549 2560
161 นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก อาจารย์ วิชาการ 2547 2560
162 นางศศิกานต์ สังข์ทอง - 2560
163 นายจิตติ กิตติเลิศไพศาล รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
164 นายวัชระ อักขระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
165 นายศักดาเดช กุลากุล - 2560
166 นางมิ่งสกุล โฮมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
167 นายชาคริต ชาญชิตปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2538 2542 2545 2548 2553 2554
168 นางอรทัย พันธ์สวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2548
169 นางนันทิยา ผิวงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2548
170 นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์ - 2560
171 นายวิทวัส ปานศุภวัชร - 2560
172 นางนุจิรา กองทรัพย์ - 2560
173 นางสาวลลินี ทับทิมทอง - 2560
174 นายภัทราพล กองทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
175 นายอนุวัต สุเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2544 2547 2552
176 นายรณยุทธ นนท์พละ - 2560
177 นายภวัต มิสดีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2542 2548 2552
178 นายสิทธินัน บุญเลิศ - 2560
179 นางกัญญาภัค จอดนอก - 2560
180 นายจรูญ ขาวสีจาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2544 2548 2553 2554
181 นางสาวสายฝนทอง แจ่มใส - 2560
182 นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2550 2552
183 นายปรีชาศาสตร์ มีเกาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2545 2548
184 นายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
185 นายยุทธนา อุทปา อาจารย์ วิชาการ 2544 2548 2552 2560
186 นายฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2547
187 นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
188 นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส อาจารย์ วิชาการ 2545 2547 2560
189 นายดำเกิง จันทร์ส่อง อาจารย์ วิชาการ 2552
190 นายจตุรงค์ ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2543 2546 2551 2554
191 นายรชต บุณยะยุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
192 นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2547
193 นางสาวธนวดี ละม่อม - 2560
194 ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุล - 2560
195 นายวาสนา เกษมสินธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2552 2554 2560
196 นายอภิชาติ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2548
197 นางสาวศิริพร คำอร่าม - 2560
198 นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณ - 2560
199 นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ - 2560
200 นายเพิ่มศักดิ์ ยีมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
201 นายนิติธาร ชูทรัพย์ อาจารย์ วิชาการ 2539 2544 2547 2552
202 นางสาวสมจิตต์ รัตนอุดมโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2537 2542 2542 2545
203 นายสุระพงษ์ อุสายพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2536 2544 2549
204 นางมาลี ศรีพรหม อาจารย์ วิชาการ 2539 2543 2548
205 นางสาวสุขสถิต มีสถิตย์ อาจารย์ วิชาการ 2545 2550 2552 2560
206 นายฐากร เจริญรัมย์ อาจารย์ วิชาการ 2538 2547 2552
207 นายทศวรรษ สีตะวัน รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2547 2553 2554
208 นายศรีจันทร์ ทานะขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2545 2548 2552
209 นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก อาจารย์ วิชาการ 2542 2547
210 นางสาวชนัญกาญจน์ แสงประสาน อาจารย์ วิชาการ 2552
211 นายนิยม ชลิตะนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2533 2542 2544 2550 2550
212 นายวีระศักดิ์ เจริญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2547 2550 2560
213 นางสาวพรกมล สาฆ้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
214 นางสาวสมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2545 2548
215 นายสมบัติ เทียบแสง อาจารย์ วิชาการ 2544 2548 2560
216 นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ - 2560
217 นางสาวอรุณฉาย อุนาศรี - 2560
218 นางสุวภา ยศตะโคตร - 2560
219 นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม อาจารย์ วิชาการ 2544 2548
220 นางจิรัชยา บุญตาท้าว - 2560
221 นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะ - 2560
222 นางนันทกา ลุนราช - 2560
223 นายณปพน บาทชารี อาจารย์ วิชาการ 2546 2550 2552 2560
224 นางสาวนำพร อินสิน - 2560
225 นายมิตรชัย นามโคตร ส 2 2549 2560
226 นายสมบัติ บุญกอง ผู้อำนวยการกอง 2543 2545 2546 2550
227 นางสาวณีรนุช วรไธสง วิชาการ 2560
228 นางสะใบทิพย์ เลิศศรี - 2560
229 นายพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548
230 นางสาววิจิตรา สุจริต - 2560
231 นายเชิดตระกูล หอมจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2560
232 นายไวรพจน์ ศิริโสม ส 4 2539 2546 2551
233 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง - 2560
234 นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม - 2560
235 นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร อาจารย์ วิชาการ 2550
236 นายชัยนันท์ สมพงษ์ - 2560
237 นางสาวสมจิตร บุญเทียม - 2560
238 นางสาวกรรณิการ์ กมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548 2552 2560
239 นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ อาจารย์ วิชาการ 2546 2550
240 นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุข - 2560
241 นางสาววิลาวรรณ์ คำหาญ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2549 2554
242 นายธีราธาร ศรีมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2544 2547 2552
243 นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญ - 2560
244 นางนพรัตน์ สิทธิวงศ์ อาจารย์ วิชาการ 2552
245 นางสุดกมล ลาโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2548
246 นางสาวกาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2537 2542 2548 2553
247 นางสาวแพรตะวัน จารุตัน - 2560
248 นางสาวงามวิไล คนไว - 2560
249 นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร - 2560