สรุปข้อมูลบุคลากรที่ได้รับตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. ท.ช. ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ร.จ.พ.
1 นางศิริปภาวี วิชาชาติ - 2560
2 นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์ - 2560
3 นายจารุวิทย์ ลังภูลี - 2560
4 นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอ - 2560
5 นางสาวกมลทิพย์ จันทะสิน - 2560
6 นางสาวภัทรปภา เหมะธุลิน - 2560
7 นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำ - 2560
8 นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง - 2560
9 นายโภไคย มาลัยกรอง - 2560
10 นางสาวพฤตยา งันลาโสม - 2560
11 นางสาวนฤมล พ่อพิลา - 2560
12 นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุล - 2560
13 นางสาวก้องนภา พิชัย - 2560
14 นายณัฐพล น้อยนาง - 2560
15 นางสาวมนันยา ภาคี - 2560
16 นายสงวน พรหมพิภักดิ์ ช 3 2546 2551
17 นางสาววิไลรักษ์ ไชยจักร์ - 2560
18 นางสาวพิชญาดา ธานี ชำนาญการ 2544 2546 2549
19 นางสาวนริศรา ดงภูยาว - 2560
20 นายสมศักดิ์ การสมบัติ ช 2 2549 2560
21 นางนุชนารถ พิมกร - 2560
22 นายเชาวลิต ศิริสานต์ ช 3 2551
23 นางนวพร อัคศรี - 2560
24 นางสาวมุงเมือง คำนาทิพย์ ส 4 2548 2552
25 นางสาวอมรรัตน์ นามเสนา - 2560
26 นางสาวจันทร์ฉาย อินธิแสน ส 4 2549 2560
27 นางสาวประภัสสร พองผาลา - 2560
28 นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา - 2560
29 นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสน - 2560
30 นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกอง 2547 2552 2554
31 นายปรีชา ศรีวิไล ส 4 2549 2560
32 นางสาวประภาพร คำโสมศรี - 2560
33 นายนิรุตย์ วิชาชาติ - 2560
34 นายวัชระ น้อยนาง - 2560
35 นางวาสนา จักรศรี ชำนาญการ 2543
36 นายถวิล นามกิ่ง ช 3 2551
37 นางสาวสุกัญญา ลามคำ - 2560
38 นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน - 2560
39 นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล - 2560
40 นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร - 2560
41 นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์ ชำนาญการ 2542 2546 2546 2550 2560
42 นางสาวชุติมา ภูลวรรณ - 2560
43 นายศราวุธ ปัญญาสาร - 2560
44 นางสุภาวดี สามาทอง - 2560
45 นางนงเยาว์ จารณะ ชำนาญการ 2548 2552
46 นางวาสนา บุตรสีผา - 2560
47 นายวงเวียน วงค์กะโซ่ 2560
48 นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 2539 2544 2546
49 นางวันเพ็ญ ศรีมะโรง - 2560
50 นางสมรัก ผ่านสุวรรณ ส 3 2549 2560
51 นางสุมัทนา รัตนกุล - 2560
52 นายจยุตย์ พูลเพิ่ม - 2560
53 นายกิตติภูมิ คำศรี - 2560
54 นายอนุสรณ์ จิตรคาม กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 2560
55 นางศศธร มาศสถิตย์ - 2560
56 นางเจริญพร บาทชารี - 2560
57 นางสาวอังคณา ศิริกุล ชำนาญการ 2542 2547 2549
58 นางสุวิดา สุจริต - 2560
59 นายอภิวัฒน์ ปานทอง - 2560
60 นางสาวพรพิมล ศิวินา - 2560
61 นางสาวรจนา ผาลลาพัง - 2560
62 นางสาวจีรวรรณ วรกาล - 2560
63 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ - 2560
64 นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์ - 2560
65 นางสาวทัศนีย์ คำปาน - 2560
66 นายนพรักษ์ แกสมาน - 2560
67 นายพรเทพ เสถียรนพเก้า อาจารย์ วิชาการ 2549 2560
68 นางสุจิตรา แบบประเสริฐ อาจารย์ วิชาการ 2542 2544 2551
69 นางสาวอุษา ปราบหงษ์ อาจารย์ วิชาการ 2540 2544 2546 2551
70 นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ - 2560
71 นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย - 2560
72 นางเพลินพิศ ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2537 2541 2544 2548 2552
73 นายไชยา ภาวะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2543 2546 2551 2552
74 นายศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ รองศาสตราจารย์ - 2541 2548
75 นางพจมาน ชำนาญกิจ อาจารย์ วิชาการ 2542 2547 2552
76 นายสำราญ กำจัดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2549 2552
77 นายสนิท ศิริสานต์ ช 3 2551
78 นางสาวนวพร วรรณทอง - 2560
79 นายบุญส่ง วงค์คำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2549 2560
80 นางผกาพรรณ วะนานาม - 2560
81 นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ อาจารย์ วิชาการ 2546 2548 2560
82 นางสาวมารศรี กลางประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2542 2546 2550
83 นายวาโร เพ็งสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2540 2544 2548
84 นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม - 2560
85 นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลี - 2560
86 นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์ - 2560
87 นางสายฝน ปุนหาวงค์ - 2560
88 นางญาตาวี ไชยมาตย์ - 2560
89 นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุล - 2560
90 นายคมศิลป์ สารทอง - 2560
91 นายปรีชา ธรรมวินทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2536 2540 2546
92 นายภิชาต เลณะสวัสดิ์ อาจารย์ วิชาการ 2532 2539 2544 2550 2552
93 นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ อาจารย์ วิชาการ 2527 2532 2537 2540 2544 2548
94 นางสาวละมัย ร่มเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548
95 นายคารม ไปยะพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2549
96 นางกาญจนา จันทะดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2540 2542 2544 2548
97 นางสาวอุทุมพร หลอดโค - 2560
98 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2543 2548 2552
99 นายเสริมวิช บุตรโยธี - 2560
100 นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง อาจารย์ วิชาการ 2546
101 นายสายันต์ บุญใบ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2541 2546 2548
102 นายทองพูล แสงคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2548 2553
103 นางภาวิณี แสนชนม์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2545 2548
104 นายเอกณริน แคล่วคล่อง - 2560
105 นายธวัชชัย ไพใหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2534 2537 2540 2543 2548 2551
106 นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์ - 2560
107 นางสาววิชญานกานต์ ขอนยาง อาจารย์ วิชาการ 2552 2554 2557
108 นายสมเสน่ห์ อุปพงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 2528 2532 2535 2542 2549 2550
109 นางสาวภวภาวัน ล้อมหามงคล อาจารย์ วิชาการ 2546 2548
110 นายอำนาจ สุนาพรม อาจารย์ วิชาการ 2552 2560
111 นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์ - 2560
112 นายคำล่า ใขคำ - 2560
113 นายยงยศ วงศ์แพงสอน อาจารย์ วิชาการ 2539 2544 2549
114 นายสพสันติ์ เพชรคำ อาจารย์ วิชาการ 2545 2551 2549
115 นางสาววิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2547 2552 2552
116 นายพสุธา โกมลมาลย์ - 2560
117 นางสาวทิศากร ศิริพันธุ์เมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2540 2544 2546 2551
118 นายจำนง วงษ์ชาชม รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2529 2532 2537 2542 2544 2548 2551 2550
119 นายพุฑฒจักร สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
120 นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่ม - 2560
121 นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์ - 2560
122 นางจุรี พชรนันท์ กัว อาจารย์ วิชาการ 2546 2550
123 นายรัฐพล ฤทธิธรรม อาจารย์ วิชาการ 2545 2547 2560
124 นายณัฐพงษ์ วงษ์มา - 2560
125 นางสาวฐิตินันท์ บัวบาน - 2560
126 นางฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2549
127 นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส อาจารย์ วิชาการ 2552
128 นางครองใจ โสมรักษ์ - 2560
129 นางสาวยุพิน สมคำพี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2549
130 นางพรรณนภา หาญมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2550 2552
131 นายหาญชัย อัมภาผล รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2533 2535 2545 2549 2552 2550
132 นายชุมพล ทรงวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2542 2544 2549
133 นางสาวสุนทรีย์ สุรศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2552
134 น.สพ.ธราดล จิตจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
135 นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
136 นายสัญญา แถมสมดี - 2560
137 นางกิรอัชฌา แถมสมดี - 2560
138 นางสุพัตรา หล้าชาญ ชำนาญการ 2546 2549
139 ส.พญ.กนกวรรณ บุตรโยธี - 2560
140 นางทาริกา ทิพอุเทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2550 2552
141 นายโกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล อาจารย์ วิชาการ 2546 2551 2560
142 นายทรงทรัพย์ อรุณกมล - 2560
143 นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ - 2560
144 นางอิรยา มณีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2547 2552
145 นายชนินทร์ วะสีนนท์ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2545
146 นางนวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
147 นายชัยยศ ณัฐอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
148 นายภคพล คติวัฒน์ อาจารย์ วิชาการ 2547 2560
149 นางเกษร ขาวสีจาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2538 2541 2547 2552 2554
150 นางสาวปิยะวดี ยอดนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2543 2547
151 นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
152 นางจีระนันต์ เจริญรัตน์ อาจารย์ วิชาการ 2543 2546 2560
153 นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ อาจารย์ วิชาการ 2544 2548 2560
154 นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์ อาจารย์ วิชาการ 2533 2542 2544 2548
155 นางปูริดา วิปัชชา อาจารย์ วิชาการ 2542 2544 2549
156 นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร - 2560
157 นางจินตนา จันทนนท์ - 2560
158 นางนิรมล เนี่องสิทธะ วิชาการ 2545 2549 2560
159 นางวาทินี ศรีมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548
160 นายศุภมิตร บุญทา - 2560
161 นายวราธร พรหมนิล - 2560
162 นางรุจิรา จงคล้ายกลาง - 2560
163 นางธิติมา รจนา อาจารย์ วิชาการ 2552
164 นายประภัสศิลป์ นามเสนา - 2560
165 นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ อาจารย์ วิชาการ 2549 2560
166 นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก อาจารย์ วิชาการ 2547 2560
167 นางศศิกานต์ สังข์ทอง - 2560
168 นายจิตติ กิตติเลิศไพศาล รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
169 นายวัชระ อักขระ - 2560
170 นายศักดาเดช กุลากุล - 2560
171 นางมิ่งสกุล โฮมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
172 นายชาคริต ชาญชิตปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2538 2542 2545 2548 2553 2554
173 นางอรทัย พันธ์สวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2548
174 นางนันทิยา ผิวงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2544 2548
175 นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์ - 2560
176 นายวิทวัส ปานศุภวัชร - 2560
177 นางนุจิรา กองทรัพย์ - 2560
178 นางสาวลลินี ทับทิมทอง - 2560
179 นายภัทราพล กองทรัพย์ - 2560
180 นายอนุวัต สุเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2544 2547 2552
181 นายรณยุทธ นนท์พละ - 2560
182 นายภวัต มิสดีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2542 2548 2552
183 นายสิทธินัน บุญเลิศ - 2560
184 นางกัญญาภัค จอดนอก - 2560
185 นายจรูญ ขาวสีจาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2544 2548 2553 2554
186 นางสาวสายฝนทอง แจ่มใส - 2560
187 นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2550 2552
188 นายปรีชาศาสตร์ มีเกาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2545 2548
189 นายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
190 นายยุทธนา อุทปา อาจารย์ วิชาการ 2544 2548 2552 2560
191 นายฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2547
192 นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
193 นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส อาจารย์ วิชาการ 2545 2547 2560
194 นายดำเกิง จันทร์ส่อง อาจารย์ วิชาการ 2552
195 นายจตุรงค์ ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2543 2546 2551 2554
196 นายรชต บุณยะยุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2560
197 นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2547
198 นางสาวธนวดี ละม่อม - 2560
199 ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุล - 2560
200 นายวาสนา เกษมสินธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2552 2554 2560
201 นายอภิชาติ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2542 2548
202 นางสาวศิริพร คำอร่าม - 2560
203 นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณ - 2560
204 นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ - 2560
205 นายเพิ่มศักดิ์ ยีมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546
206 นายนิติธาร ชูทรัพย์ อาจารย์ วิชาการ 2539 2544 2547 2552
207 นางสาวสมจิตต์ รัตนอุดมโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2537 2542 2542 2545
208 นายสุระพงษ์ อุสายพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2535 2536 2544 2549
209 นางมาลี ศรีพรหม อาจารย์ วิชาการ 2539 2543 2548
210 นางสาวสุขสถิต มีสถิตย์ อาจารย์ วิชาการ 2545 2550 2552 2560
211 นายฐากร เจริญรัมย์ อาจารย์ วิชาการ 2538 2547 2552
212 นายทศวรรษ สีตะวัน รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2547 2553 2554
213 นายศรีจันทร์ ทานะขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2545 2548 2552
214 นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก อาจารย์ วิชาการ 2542 2547
215 นางสาวชนัญกาญจน์ แสงประสาน อาจารย์ วิชาการ 2552
216 นายนิยม ชลิตะนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2533 2542 2544 2550 2550
217 นายวีระศักดิ์ เจริญรัตน์ อาจารย์ วิชาการ 2547 2550 2560
218 นางสาวพรกมล สาฆ้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2544 2548
219 นางสาวสมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2545 2548
220 นายสมบัติ เทียบแสง อาจารย์ วิชาการ 2544 2548 2560
221 นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ - 2560
222 นางสาวอรุณฉาย อุนาศรี - 2560
223 นางสุวภา ยศตะโคตร - 2560
224 นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม อาจารย์ วิชาการ 2544 2548
225 นางจิรัชยา บุญตาท้าว - 2560
226 นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะ - 2560
227 นางนันทกา ลุนราช - 2560
228 นายณปพน บาทชารี อาจารย์ วิชาการ 2546 2550 2552 2560
229 นางสาวนำพร อินสิน - 2560
230 นายมิตรชัย นามโคตร ส 2 2549 2560
231 นายสมบัติ บุญกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี 2543 2545 2546 2550
232 นางสาวณีรนุช วรไธสง วิชาการ 2560
233 นางสะใบทิพย์ เลิศศรี - 2560
234 นายพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548
235 นางสาววิจิตรา สุจริต - 2560
236 นายเชิดตระกูล หอมจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2560
237 นายไวรพจน์ ศิริโสม ส 4 2539 2546 2551
238 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง - 2560
239 นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม - 2560
240 นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร อาจารย์ วิชาการ 2550
241 นายชัยนันท์ สมพงษ์ - 2560
242 นางสาวสมจิตร บุญเทียม - 2560
243 นางสาวกรรณิการ์ กมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2546 2548 2552 2560
244 นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ อาจารย์ วิชาการ 2546 2550
245 นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุข - 2560
246 นางสาววิลาวรรณ์ คำหาญ รองศาสตราจารย์ วิชาการ 2549 2554
247 นายธีราธาร ศรีมหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2539 2544 2547 2552
248 นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญ - 2560
249 นางนพรัตน์ สิทธิวงศ์ อาจารย์ วิชาการ 2552
250 นางสุดกมล ลาโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2548
251 นางสาวกาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ 2537 2542 2548 2553
252 นางสาวแพรตะวัน จารุตัน - 2560
253 นางสาวงามวิไล คนไว - 2560
254 นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร - 2560